Joseph Kellogg

who owned a 200-acre farm near Sawnee Mountain